Statut Fundacji POZYTYWNYCH ZMIAN

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „Pozytywnych Zmian” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Alinę Kulę zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza mgr. Bednarska Anna w kancelarii notarialnej w Bielsku-Białej, ul. 3-go Maja 27 lok. 2, w dniu 09.01.2012 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., regulowanej Rozporządzeniem Ministra, a także na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą fundacji jest miasto Bielsko-Biała.
2. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz obszar poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

II. Cele i zasady działania Fundacji.

§ 5

Celami Fundacji są:
1. Głównym celem Fundacji jest inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian na poziomie świadomości społecznej, zmian kulturowych oraz prawnych we wszystkich obszarach życia ludzkiego, wraz z ochroną jego środowiska naturalnego i praw zwierząt.
2. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka.
3. Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej.
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne rozwiązywanie problemów społecznych.
5. Rozwój demokracji i umacnianie struktur społeczeństwa obywatelskiego, poprzez rozpoznawanie, badanie i dokumentowanie problemów społecznych oraz ich eliminacja.
6. Poradnictwo obywatelskie oraz pomoc prawna w różnorodnych dziedzinach życia społecznego.
7. Wspieranie idei transparentności i służebnej roli instytucji publicznych w Polsce.
8. Inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardów sprawowania opieki psychologicznej oraz upowszechniania zasad prawidłowej komunikacji.
9. Podnoszenie wiedzy społeczeństwa o historii a w szczególności historii kobiet, ruchu kobiecym, feminizmie.
10. Poprawa pozycji społecznej kobiet oraz rozwiązywanie problemów związanych z tematyką równości kobiet i mężczyzn.
11. Ochrona środowiska przyrodniczego oraz edukacja w tym zakresie.
12. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i przeciwdziałanie tym zmianom.
13. Promowanie zrównoważonego rozwoju miast i wsi.
14. Propagowanie ekologicznych i zdrowych postaw życia.
15. Promowanie wegetarianizmu i weganizmu.
16. Promowanie ekologicznych środków transportu oraz odnawialnych źródeł energii.
17. Pomoc zwierzętom dzikim, gospodarczym, bezdomnym i wszystkim innym.
18. Propagowanie i wspieranie działalności artystycznej i kulturalnej.
19. Promowanie i organizacja wolontariatu.
20. Szerzenie wiedzy na temat różnych kultur społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego i wielokulturowego.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, oraz pomoc prawną w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli, w różnorodnych dziedzinach życia społecznego.
2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
3. Dostęp do informacji publicznej.
4. Działalność strażniczą, monitoringową.
5. Edukację w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, antydyskryminacji i tolerancji ze względu na rasę, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, religię.
6. Edukację międzykulturową.
7. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i mężczyzn oraz dzieci.
8. Organizacja warsztatów, spotkań tematycznych, wykładów, prelekcji.
9. Organizacja konkursów, festiwali, wystaw i wydarzeń artystycznych, w tym: edukacyjnych, filmowych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, graffiti, street-artu, happeningów, form teatralnych.
10. Działalność wydawniczą i badawczą poprzez wydawnictwo broszur, książek, plakatów, ulotek, folderów, materiałów informacyjno-edukacyjnych.
11. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
12. Współpracę z instytucjami publicznymi.
13. Wsparcie organizacji i inicjatyw społecznych w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
14. Edukację ekologiczną.
15. Działanie na rzecz praw zwierząt.
16. Organizacja zbiórek publicznych.
17. Promowanie dobrych praktyk i wdrażanie już opracowanych rozwiązań gdzie zaistnieją potrzeby zmian.
18. Współpraca z organizacjami, których cele statutowe zgodne są z celami Fundacji.
19. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych sprzyjających rozwojowi społecznemu.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

III. Majątek i dochody Fundacji.

§ 8

Majątek Fundacji stanowi komputer przenośny (laptop) marki Acer seria Extensa o wartości 1500 zł ( tysiąc pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Darowizn, spadków, zapisów,
2. Dotacji i subwencji oraz grantów,
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. Dochodów z majątku Fundacji.
5. Odsetki i depozyty bankowe
6. Wpływy z działalności odpłatnej.
7. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
8. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
9. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na działalność statutową

§ 10

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

IV. Władze Fundacji.

§ 11

1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

V. Zarząd Fundacji.

§ 12

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji.
2. Funkcję członkini/członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Członkiń/Członków Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególne członkinie/ członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkie/wszystkich członkinie/członków Rady.
5. Rezygnacja z Członkostwa w Zarządzie ustaje z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji Członka Zarządu.

§ 13

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członkiń/członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszystkie członkinie/członkowie Zarządu e-mailowo, lub telefonicznie.
5. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszystkie członkinie / wszyscy członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
7. Zarząd co roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
8. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
9. Możliwe jest przekazanie przez Zarząd Fundacji pełnomocnictwa osobie nie będącej członkinią/ członkiem Zarządu, w zakresie podpisywania umów cywilno-prawnych oraz merytorycznego zatwierdzania dokumentów.
10. Zarząd przekazuje pełnomocnictwo osobie nie będącej członkinią/członkiem Zarządu w drodze uchwały, z określeniem zakresu czynności, których dotyczy pełnomocnictwo.

VI. Rada Fundacji.

§ 14

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. Rada Fundacji składa się z trzech osób powołanych przez Fundatorkę na nieokreśloną kadencję.
2. Fundatorka wyznacza i odwołuje Przewodniczącą /Przewodniczącego Rady Fundacji, która/który reprezentuje Radę Fundacji na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
3. Rada Fundacji jest organem kolegialnym, odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
4. Członkinie/Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. 
5. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członkini/członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałe/pozostałych członkinie/członków Rady Fundacji.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 15

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodnicząca/Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatorki, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącej/Przewodniczącego.

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Członkiń/członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członkiń/członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkiniom/członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

VII. Sposób Reprezentacji

§ 18

1. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się trzech osób, oświadczenia woli w imieniu Fundacji z zastrzeżeniem ust. 3, składają dwie członkinie / dwaj członkowie Zarządu Fundacji działające / działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Członkini/Członek Zarządu Fundacji.
3. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jedna członkini / jeden członek Zarządu działający samodzielnie.

VIII. Zmiana Statutu

§ 19

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za pisemną zgodą Rady Fundacji.
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

IX. Połączenie z inną fundacją.

§ 20

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

X. Likwidacja Fundacji.

§ 21

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i za pisemną zgodą Fundatorki.
2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz organizacji, której działalność odpowiada celom Fundacji.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

XI. Postanowienia końcowe

§ 22

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 23

1. Fundacja nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członkiń / członków jej organów lub pracowników / pracowniczek oraz osób, z którymi członkowie / członkinie organów oraz pracownicy / pracowniczki pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani/ne z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członkiń / członków jej organów lub pracowników /pracowniczek oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywać majątku na rzecz członkiń / członków jej organów lub pracowników / pracowniczek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d. zakupywać towarów lub usług od pomiotów, w których uczestniczą członkowie / członkinie organów Fundacji lub pracownicy / pracowniczki oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku.