Rekomendacje

dr Sylwia Spurek
Zastępczyni Rzecznika Ds. Równego Traktowania 2015-2019

"...Państwa działania pozostają w zakresie mojego zainteresowania jako zastępczyni RPO ds. Równego Traktowania, dotyczą one bowiem zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet. Przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna czy seksualna, w tym przemoc w rodzinie, to codzienność wielu kobiet w Polsce. Skuteczne przeciwdziałanie tej przemocy wymaga efektywnego ścigania i karania sprawców, a także zapewnienie ochrony i wsparcia ofiarom. Konieczne jst również zapobieganie wszelkim formom przemocy, w tym prowadzenie akcji edukacyjnych kierowanych zarówno do przedstawicieli określonych zawodów, jak i do całego społeczeństwa..."

Fundacja im. Stefana Batorego

W celu zapewnienia ochrony kobietom przed przemocą konieczna jest dalsza praca organizacji strażniczych i dalsze działania: monitorowanie działań instytucji publicznych, opracowywanie rekomendacji ze wsparciem ekspertek i ekspertów, publikowanie raportów i tworzenie przestrzeni dialogu osób i instytucji odpowiedzialnych za system pomocy. Fundacja Pozytywnych Zmian podejmuje wszystkie tego typu działania i w ten sposób przyczynia się do polepszenia funkcjonowania systemu pomocy, a tym samym – sytuacji osób doświadczających przemocy w Polsce.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

(...) wysoko oceniam działania podejmowane przez Fundację Pozytywnych Zmian jako wiarygodnej i zaangażowanej organizacji pozarządowej Sprawne i zespołowe działanie ludzi kompetentnych, którymi są członkinie organizacji wymiernie przyczyni się do pełniejszego dostępu do informacji na temat organizacji i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ze względu na płeć na terenie województwa śląskiego.