Krok za krokiem do świata bez przemocy

kontrolujemy /edukujemy / pomagamy

Jesteś tutaj:

Kim jesteśmy

Krok za krokiem do świata bez przemocy
kontrolujemy / edukujemy / pomagamy


Fundacja Pozytywnych Zmian to organizacja antyprzemocowa i strażnicza, która powstała w 2012 roku w Bielsku-Białej z inicjatywy Anny Chęć i Aliny Kuli.
Celem Fundacji jest budowa społeczeństwa obywatelskiego wolnego od przemocy, opartego na równości kobiet i mężczyzn. Najważniejszymi wartościami Fundacji są równość, różnorodność i szacunek.

Trzy podstawowe obszary działań Fundacji Pozytywnych Zmian to:
edukacja i profilaktyka antyprzemocowa – uważamy, że przemocy najlepiej przeciwdziałać zanim jeszcze zdąży się pojawić. Nieustannie wspieramy kobiety i dziewczyny w ich osobistym rozwoju poprzez wzmacnianie ich poczucia własnej wartości. Używamy do tego celu bardzo różnych narzędzi, takich jak np. edukacja muzyczna (organizujemy obozy muzyczne dla dziewczyn – Karioka Girls Rock Camp Beskidy). Wraz z naszymi ekspertkami i ekspertami tworzymy rekomendacje i propozycje pozytywnych zmian w celu ochrony praw kobiet doświadczających przemocy.
zwalczanie przemocy – świadczymy zarówno konkretną pomoc kobietom i dziewczynom doświadczającym przemocy, jak również wzmacniamy je oraz podnosimy świadomość społeczną na temat przemocy. Udzielamy wsparcia psychologicznego i prawnego kobietom doświadczającym przemocy, zwłaszcza tym, które nie znalazły ich nigdzie indziej.
kontrola obywatelska – sprawdzamy, jak działają instytucje publiczne. Monitorujemy aktywność gminsądów  i innych instytucji związanych z udzielaniem pomocy kobietom doświadczającym przemocy. Poprzez dostęp do informacji publicznej i działania strażnicze wzmacniamy społeczeństwo, którego instytucje powinny faktycznie służyć obywatelkom i obywatelom.
Wierzymy, że pozytywne zmiany są możliwe na każdym etapie rozwoju społecznego. Wiemy, że metodą małych kroków można doprowadzić do dużych zmian. Chcemy współpracować ze wszystkimi osobami i organizacjami, których celem jest świat wolny od przemocy.

 

Fundacja Pozytywnych Zmian jest członkinią Koalicji Przeciwko Mowie Nienawiści, Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz międzynarodowej sieci Girls Rock Camp Alliance.

Działamy po to, aby nasze społeczeństwo było wolne od przemocy, oparte na równości kobiet i mężczyzn i świadome swoich praw. Równość, Różnorodność, Szacunek – to nasze najważniejsze wartości.

STATUT FUNDACJI POZYTYWNYCH ZMIAN do pobrania (PDF)

Statut Fundacji POZYTYWNYCH ZMIAN


I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Pozytywnych Zmian” zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez: Alinę Kulę zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
mgr. Bednarska Anna w kancelarii notarialnej w Bielsku-Białej, ul. 3-go Maja 27 lok. 2, w dniu
09.01.2012 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., regulowanej
Rozporządzeniem Ministra, a także na podstawie niniejszego Statutu.
§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3
1. Siedzibą fundacji jest miasto Bielsko-Biała.
2. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz obszar poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
II. Cele i zasady działania Fundacji.
§ 5
Celami Fundacji są:
1. Głównym celem Fundacji jest inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian na poziomie
świadomości społecznej, zmian kulturowych oraz prawnych we wszystkich obszarach życia
ludzkiego, wraz z ochroną jego środowiska naturalnego i praw zwierząt.
2. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka.
3. Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej.
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne rozwiązywanie problemów
społecznych.
5. Rozwój demokracji i umacnianie struktur społeczeństwa obywatelskiego, poprzez
rozpoznawanie, badanie i dokumentowanie problemów społecznych oraz ich eliminacja.
6. Poradnictwo obywatelskie oraz pomoc prawna w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego.
7. Wspieranie idei transparentności i służebnej roli instytucji publicznych w Polsce.
8. Inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardów sprawowania opieki
psychologicznej oraz upowszechniania zasad prawidłowej komunikacji.
9. Podnoszenie wiedzy społeczeństwa o historii a w szczególności historii kobiet, ruchu
kobiecym, feminizmie.
10.Poprawa pozycji społecznej kobiet oraz rozwiązywanie problemów związanych
z tematyką równości kobiet i mężczyzn.
11.Ochrona środowiska przyrodniczego oraz edukacja w tym zakresie.
12.Podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i przeciwdziałanie tym
zmianom.
13.Promowanie zrównoważonego rozwoju miast i wsi.
14.Propagowanie ekologicznych i zdrowych postaw życia.
15.Promowanie wegetarianizmu i weganizmu.
16.Promowanie ekologicznych środków transportu oraz odnawialnych źródeł energii.
17.Pomoc zwierzętom dzikim, gospodarczym, bezdomnym i wszystkim innym.
18.Propagowanie i wspieranie działalności artystycznej i kulturalnej.
19.Promowanie i organizacja wolontariatu.
20.Szerzenie wiedzy na temat różnych kultur społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego i
wielokulturowego.
§ 6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, oraz pomoc prawną w postaci niezależnych
usług wspierających samodzielność obywateli, w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego.
2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
3. Dostęp do informacji publicznej.
4. Działalność strażniczą, monitoringową.
5. Edukację w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, antydyskryminacji
i tolerancji ze względu na rasę, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, religię.
6. Edukację międzykulturową.
7. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i mężczyzn oraz dzieci.
8. Organizacja warsztatów, spotkań tematycznych, wykładów, prelekcji.
9. Organizacja konkursów, festiwali, wystaw i wydarzeń artystycznych, w tym: edukacyjnych,
filmowych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, graffiti, street-artu, happeningów,
form teatralnych.
10.Działalność wydawniczą i badawczą poprzez wydawnictwo broszur, książek, plakatów,
ulotek, folderów, materiałów informacyjno-edukacyjnych.
11.Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
12.Współpracę z instytucjami publicznymi.
13.Wsparcie organizacji i inicjatyw społecznych w zakresie wymienionym w celach działania
Fundacji.
14.Edukację ekologiczną.
15.Działanie na rzecz praw zwierząt.
16.Organizacja zbiórek publicznych.
17.Promowanie dobrych praktyk i wdrażanie już opracowanych rozwiązań gdzie zaistnieją
potrzeby zmian.
18.Współpraca z organizacjami, których cele statutowe zgodne są z celami Fundacji.
19.Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych
sprzyjających rozwojowi społecznemu.
§ 7
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
III. Majątek i dochody Fundacji.
§ 8
Majątek Fundacji stanowi komputer przenośny (laptop) marki Acer seria Extensa o wartości
1500 zł ( tysiąc pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 9
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Darowizn, spadków, zapisów,
2. Dotacji i subwencji oraz grantów,
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. Dochodów z majątku Fundacji.
5. Odsetki i depozyty bankowe
6. Wpływy z działalności odpłatnej.
7. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych
we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
8. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
9. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na działalność statutową
§ 10
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
IV. Władze Fundacji.
§ 11
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
V. Zarząd Fundacji.
§ 12
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji.
2. Funkcję członkini/członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Członkiń/Członków Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególne członkinie/ członkowie mogą być odwołani
przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkie/wszystkich członkinie/członków Rady.
5. Rezygnacja z Członkostwa w Zarządzie ustaje z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji Członka
Zarządu.
§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów
jego członkiń/członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszystkie członkinie/członkowie Zarządu e-mailowo,
lub telefonicznie.
5. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszystkie członkinie / wszyscy członkowie zostali
powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
7. Zarząd co roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie
z działalności Fundacji.
8. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
9. Możliwe jest przekazanie przez Zarząd Fundacji pełnomocnictwa osobie nie będącej
członkinią/ członkiem Zarządu, w zakresie podpisywania umów cywilno-prawnych oraz
merytorycznego zatwierdzania dokumentów.
10. Zarząd przekazuje pełnomocnictwo osobie nie będącej członkinią/członkiem Zarządu
w drodze uchwały, z określeniem zakresu czynności, których dotyczy pełnomocnictwo.
VI. Rada Fundacji.
§ 14
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z trzech osób powołanych przez Fundatorkę na nieokreśloną
kadencję.
2. Fundatorka wyznacza i odwołuje Przewodniczącą /Przewodniczącego Rady Fundacji, która/który reprezentuje Radę Fundacji na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
3. Rada Fundacji jest organem kolegialnym, odrębnym od Zarządu i nie podlega mu
w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
4. Członkinie/Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy.
5. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członkini/członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie
przez pozostałe/pozostałych członkinie/członków Rady Fundacji.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
śmierci członka Rady.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
§ 15
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodnicząca/Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu lub Fundatorki, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącej/Przewodniczącego.
§ 16
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Członkiń/członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członkiń/członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkiniom/członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub
o likwidacji Fundacji.
§ 17
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
VII. Sposób Reprezentacji
§ 18
1. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się trzech osób, oświadczenia woli w imieniu
Fundacji z zastrzeżeniem ust. 3, składają dwie członkinie / dwaj członkowie Zarządu Fundacji działające / działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia
woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Członkini/Członek Zarządu Fundacji.
3. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób, oświadczenia woli w imieniu
Fundacji składa jedna członkini / jeden członek Zarządu działający samodzielnie.
VIII. Zmiana Statutu
§ 19
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za pisemną zgodą Rady Fundacji.
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
IX. Połączenie z inną fundacją.
§ 20
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
X. Likwidacja Fundacji.
§ 21
1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i za pisemną zgodą Fundatorki.
2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz
organizacji, której działalność odpowiada celom Fundacji.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
XI. Postanowienia końcowe
§ 22
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
§ 23
1. Fundacja nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członkiń / członków jej organów lub pracowników / pracowniczek oraz osób, z którymi
członkowie / członkinie organów oraz pracownicy / pracowniczki pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani/ne z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członkiń / członków jej organów lub pracowników /pracowniczek oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywać majątku na rzecz członkiń / członków jej organów lub pracowników /
pracowniczek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d. zakupywać towarów lub usług od pomiotów, w których uczestniczą członkowie / członkinie
organów Fundacji lub pracownicy / pracowniczki oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 24
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku.